Usein kysyttyjä kysymyksiä

Tälle sivulle olemme keränneet usein kysyttyjä kysymyksiä ja niiden vastauksia liittyen juomavesiongelmin ja vedensuodatinlaitteistoihin. Mikäli et löydä vastausta kysymykseesi täältä, ota rohkeasti yhteyttä! Autamme sinua mielellämme.

Vesianalyysin teettäminen on ainoa varma tapa selvittää kaikki vedessä olevat epäpuhtaudet. Vaikka tietyt epäpuhtaudet voikin havaita aistinvaraisesti (esim. kalkki, humus, rauta) niin esimerkiksi arseenia, fluoridia ja uraania ei voi havaita kuin analysoimalla vesi.

Lisäksi on erittäin tärkeää selvittää myös aistinvaraisesti havaittavien epäpuhtauksien pitoisuudet, jotta niiden poistamiseen soveltuvan suodatinlaitteiston kapasiteetti voidaan mitoittaa oikein.

Hinta vaihtelee tutkimuksen laajuuden mukaan, alkaen 99 €. Tutustu ajantasaiseen hinnastoomme Vesianalyysin sivulla.

Tutustu Water4You-vesianalyysiin tutkimuspaketteihin tarkemmin täällä.

Kuten edellä on todettu, käytännössä oikeanlaisen vedensuodattimen valinta vaati vesianalyysin teettämisen. Analyysillä tulee selvittää ainakin pH-arvo, rauta, mangaani, humus (eli COD tai KMn04-luku), fluoridi, kloridit ja bakteerit.

Vedensuodattimet asennetaan lähtökohtaisesti tekniseen tilaan. Lähes kaikki suodattimet vaativat sähkön ja viemäröinnin. Tila ei saa jäätyä.

Ruosteiselta näyttävä vesi sisältää todennäköisesti rautaa. Raudan saa poistettua vedestä Aqua Vedenpehmentimellä. Pehmennin poistaa vedestä raudan lisäksi myös kalkkia ja mangaania.

Huomio, että veden ruskea tai muuten epätavallinen väri voi johtua myös esimerkiksi humuksesta, mangaanista tai niiden yhdisteistä. Veden sisältämien epäpuhtauksien laatu ja määrä selvitetään vesianalyysillä.

Aqua vedensuodattimilla voi valmistaa juomavettä meri-, järvi-, joki-, porakaivo- ja rengaskaivovedestä.

Water4Youn palveluihin ei sisälly jäteveden puhdistaminen.

Kalkin saa poistettua vedestä Aqua Vedenpehmentimellä. Pehmennin poistaa vedestä kalkin lisäksi myös rautaa ja mangaania.

Hajun aiheuttaa vedessä oleva rikkivety, josta ei ole terveydellistä haittaa. Epämiellyttävä haju saadaan poistettua hapettamalla vesi. Tämä onnistuu Aqua Hapettimella, joka voidaan sijoittaa esimerkiksi kaivon yhteyteen.

Suomen pohjavedet ovat luonnostaan happamia. Tämä näkyy kotitalouksien vedessä matalana pH-arvona. Matala pH-arvo syövyttää kupariputkistoja ja vettä käyttäviä kodinkoneita kuten pesu- ja astianpesukonetta. Pidemmällä aikavälillä nämä syöpymät voivat aiheuttaa vesivahinkoja putkien pettäessä sekä kodinkoneiden rikkoutumisia.

Mikäli kupariputkisto on alkanut syöpymään matalan pH-arvon seurauksena, liukenee veteen kuparia. Tämän voi havaita vesikalusteiden ja jopa vaaleiden hiuksien värjäytymisestä vihreäksi tai sinivihreäksi. Ongelmaan auttaa veden neutralointi eli veden happamuuden poisto Aqua Neutralointisuodattimella.

Suolan poistaminen vedestä onnistuu käänteisosmoosilaitteella. Mikäli halutaan poistaa suola vain juomavedestä, se voidaan tehdä pienikokoisella allaskaappiin sijoitettavalla Aqua Mini-RO -laitteella.

Koko kiinteistön veden käsitteleminen suolattomaksi vaatii järeämmän käänteisosmoosilaitteiston, joka mitoitetaan ja räätälöidään käyttökohteen vaatimusten mukaan.

Vedessä olevat bakteerit voidaan tuhota UV-säteilyllä. Puhdistettava vesi johdetaan UV-laitteen läpi, jolloin saadaan tuhottua jopa 99,9% vedessä olevista bakteereista, viruksista ja alkueläimistä.

Veteen voi irrota likahiukkasia esimerkiksi putkistosta. Kiinteät hiukkaset saa poistettua panossuodatuksella. Putkistoon asennetaan suodatinpesä, johon laitetaan sopiva suodatinpatruuna.

Patruuna likaantuu käytössä ja on vaihdettava aika-ajoin, vaihtoväli riippuu muun muassa raakaveden likaisuudesta ja veden käyttömäärästä.

Mikäli massan säännöllisestä suolaelvytyksestä on huolehdittu, massa pysyy käyttökelpoisena useita vuosia. Normaali vaihtoväli on noin viisi vuotta, mutta siihen vaikuttavat muun muassa raakaveden laatu ja veden kulutusmäärä.

Vaihtovälin tiheyteen vaikuttavia tekijöitä ovat raakaveden laatu, suodattimen tyyppi sekä käytön määrä.

Suolaa käytetään vedenpehmentimissä olevan suodatinmassan säännölliseen elvytykseen. Säännöllinen suolaelvytys takaa suodatinmassan puhdistuskyvyn pysymisen hyvänä. Kotitalouskäytössä elvytys tulee tehdä vähintään kerran viikossa.

Jokainen elvytys kuluttaa suolaa noin 100-150 grammaa per suodatinmassalitra. Jos laitteessa on suodatinmassaa esimerkiksi 50 litraa, kuluttaa yksi elvytys noin kuusi kiloa suolaa.

Tavallisin syy siihen, että pehmentimen suolaelvytys ei käynnisty ohjelmoituna ajankohtana, on automaattiventtiilin väärä tai puuttuva kellonaika ja päivämäärä, jonka pidempi sähkökatko on aiheuttanut. Tarkista kellonaika ja päivämääräasetukset, sekä elvytyksen ohjelmoitu käynnistysaika.

Mikäli suodatettu vesi maistuu suolaiselle, pehmentimen huuhtelu ei toimi tukkeutuneen venttiilin vuoksi. Puhdista venttiili.

Mikäli pehmentimen suola-astia tulvii yli tai sinne kertyy vettä huomattavasti tavallista enemmän, syynä on venttiilin sihdin tukkeutuminen. Puhdista sihti ja injektori.

Venttiilin sihti on joka tapauksessa hyvä tarkistaa ja puhdistaa noin puolen vuoden välein.

Tarkista ensimmäiseksi vetesi pH-arvo esimerkiksi pH-testiliuskoilla. pH-arvon pitää olla yli 7,3 jotta suodatin toimii kunnolla.

Syy huonoon suodatustehoon voi olla myös liian vanha Birm-massa. Massan käyttöikä on enintään kolme vuotta.

Mikäli Aqua Fe -suodattimen kanssa käytetään Aqua Hapetinta – kuten lähes aina käytetään – tarkista myös, että hapettimen viemärilinja ei ole tukossa ja että hapettimen tyhjiöventtiili toimii.

Jos pehmennin otetaan pitkäksi aikaa pois käytöstä, laiteen suodatinmassa pitää elvyttää manuaalisesti ennen käyttötaukoa. Laitteen tulee olla jäätymättömässä tilassa.

Jos laite kuitenkin jää tilaan, joka on vaarassa jäätyä, säiliöstä tulee laskea vesi pois. Takuu ei kuitenkaan kata jäätymisen aiheuttamia vaurioita! Kuten laite otetaan uudelleen käyttöön, pitää elvytys tehdä jälleen manuaalisesti, jotta varmistetaan suodatinmassan puhtaus. Mikäli virta on ollut katkaistuna, pitää ohjauskeskuksen kello ja elvytysväli asettaa uudelleen. Vaikka virta olisikin ollut päällä, on hyvä tarkistaa, ettei mahdollinen sähkökatko ole nollannut asetuksia.

Rengaskaivoveden pH-arvoa voi nostaa kaivokalkilla tai Aqua Neutralointisuodattimella.

Porakaivoon ei voi käyttää kaivokalkkia, joten tässä tapauksessa ainoa vaihtoehto on käyttää neutralointisuodatinta.